چراغ های COB

جهت استفاده در مکان های مرطوب ، حرارتی و استخر و…