MB003-2201A

چراغ دفنی COB گرد IP65 در رنگ های آفتابی و مهتابی