MBFL10-2027

لامپ هالوژن COB در رنگ های افتابی و مهتابی و استاندارد
MBFL10-2027